Firma zabývající se velkoobchodem s malířskými, natěračskými a lakýrnickými potřebami.


Úvod  » gdpr


GDPR


Schuller Eh'klar s.r.o., se sídlem K. Weise 1215/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 25156951

 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA GDPR

zveřejněná na internetových stránkách společnost http://www.schuller.cz/ pro zákazníky a dodavatele společnosti

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
  • Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
   • plnění smlouvy s Vámi či plnění Vaší objednávky
   • zasílání obchodních sdělení jako jsou nabídky či akce, pokud k tomuto byl dán souhlas
   • plnění právních předpisů ČR na úseku daní a poplatků, účetnictví, ochrany životního prostředí, protipožárních a ostatních bezpečnostních předpisů
  • Osobní údaje budou Organizací poskytnuty těmto třetím osobám:
   • Externí poskytovatel právních služeb, účetní a daňový poradce a to je v odůvodněných případech. Aktuální osoba poskytující právní služby bude sdělena na požádání v odůvodněných případech a pouze za situace, že byly údaje u subjektu údajů předány
   • Osobě poskytující Organizaci IT služby (TCMP s.r.o, ing. Miroslav Horčička, CSc., Jana Hromádková – JAGA software).
   • Státním orgánům jako finanční úřad, Policie ČR apod. a vždy jen na základě zákona
  • Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
  • Osobní údaje budou Organizací zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnost podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
  • V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
   • Právo nas přístup k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Organizaci, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
   • Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
   • Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
   • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
   • Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Organizaci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.
   • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
  • Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnost buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese ucto@schuller.eu.
  • Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
  • Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, její zrušení v případě Vaší žádosti o omezení či výmazu.
  • Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
  • V případě, že bude Společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

V Českých Budějovicích dne 21. 5. 2018

 

………………………………………………............................

Ing.arch. PETER KUBAŠ, jednatel společnosti v.r.

Copyright © 2024 www.schuller.cz